Onderwijs
"Bij ons telt elke talent!"

SOL

Een SOL is een plek waar iedereen samenwerkt vanuit één visie, één missie en één team. Bij SOL Villa Ambacht, dalton speel-ontwikkel-leerplein worden baby’s, peuters, kleuters en kinderen tot 14 jaar in één doorgaande lijn gevolgd. Een SOL biedt onderwijs, kinderopvang, maar bijvoorbeeld ook sportactiviteiten afgestemd op de behoeftes van de kinderen. Bij SOL Villa Ambacht hebben we verschillende vakspecialisten werken voor kunst, cultuur, sport, muziek en techniek. Onder schooltijd bieden we deze kerndoelen aan binnen het thematisch werken, na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van de workshops tijdens onze BSO. Ook werken wij samen met Hi5 op het gebied van sport en op het gebied van kunst voor de invulling van cultuureducatie. Kinderen kunnen zo binnen en buiten schooltijd zich optimaal en in de volle breedte ontwikkelen op ons Dalton speel-ontwikkel-leerplein. SOL Villa Ambacht biedt een aanbod op maat. Dit betekent dat ouders van kinderopvang en onderwijs samen gebruik kunnen maken, maar ook voor één van beide voorzieningen kunnen kiezen.

 

Burgerschap

Het Vreedzame SOL

SOL Villa Ambacht is een Vreedzaam SOL en hierbij leren de kinderen:

 • op een positieve en zorgzame manier met elkaar om te gaan
 • op een democratische manier met elkaar beslissingen te nemen
 • constructief conflicten op te lossen
 • verantwoordelijkheid te nemen voor elkaar en voor de gemeenschap
 • open te staan voor verschillen tussen mensen.

 

Wij willen de kinderen niet alleen bovenstaande sociale competenties aanleren, maar met hen vooral ook een positief sociaal en moreel klimaat in de school creëren, waar een opvoedende en gedrag regulerende werking van uitgaat.

 

Voel je Sterk

Als fysieke ondersteuning en aanvulling op de methode ‘De Vreedzame School’ volgen de kinderen van unit D en E tevens de training 'Voel je Sterk'. Tijdens deze trainingen wordt ingegaan op het verbale en fysieke aspect van een conflict en leren de kinderen hoe zij het best kunnen reageren tijdens een dergelijke situatie. Zij leren welk gedrag en welke houding leidt tot het gewenste resultaat en hoe de leerlingen zich, wanneer nodig, kunnen verdedigen. Door het aanbieden van deze trainingen hopen wij de kinderen sociaal weerbaarder te maken, ze een beter inzicht te kunnen geven in het omgaan met pestgedrag en hen tevens goede handvatten te kunnen bieden in conflictsituaties.

 

Gezond SOL

Wij besteden binnen ons SOL tijd en aandacht aan gezondheid. Het Gezond SOL maakt deel uit van ons beleid. Wij werken aan gezondheid op het gebied van sport en beweging, voeding, sociaal welbevinden en veiligheid. SOL Villa Ambacht heeft het vignet Gezond SOL. Met dit vignet laat Villa Ambacht zien dat wij voldoen aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door deskundigen. Wij zijn trots op dit behaalde resultaat!

 

Werken aan gezondheid loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Zo zorgen wij voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én heeft de school aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van haar leerlingen. Wij stimuleren het drinken van water en het eten van fruit als pauzehap. Een vaste ‘waterdag’ en deelname aan het Europees schoolfruit programma zijn voorbeelden van onze inzet om gezond eten en leven te stimuleren. Wij werken tevens samen met Fysiotherapie Ambacht en Hi5 om onze lessen bewegingsonderwijs een zo betekenisvol mogelijke invulling te geven als het gaat om beweging en motoriek.

 

VVTO Engels

Internationaliseren is samen met de kinderen ‘over de grenzen kijken’, zodat hun wereld wordt vergroot. De kinderen op SOL Villa Ambacht krijgen Engelse activiteiten aangeboden vanaf tweejarige leeftijd. Dit vroege vreemdetalenonderwijs heeft veel voordelen voor de kinderen. Uit onderzoek is gebleken dat een vroege kennismaking met een vreemde taal de beste manier is om deze taal optimaal te leren beheersen. Daarnaast heeft deze ‘vreemde taalverwerving’ een positieve invloed op de algehele taalontwikkeling.

 

Verder worden de communicatieve vaardigheden van de kinderen uitgebreid en is er een betere aansluiting op het voortgezet onderwijs. In alle groepen verzorgt een echte Engelsman de lessen samen met de leerkracht. Onze ‘native speaker’ geeft op een speelse, muzikale manier les met behulp van vernieuwende Engelse lesmethodes.

 

SOLve|IT

SOLve|IT staat, binnen de vier SOLs, voor speel- ontwikkel- en leeractiviteiten die aansluiten bij een maatschappij die de afgelopen decennia enorm veranderd is. Er is een vergrote nadruk gekomen op gebieden als wetenschap, technologie, techniek en digitale geletterdheid. Deze gebieden worden samengevat in een wereldwijd begrip, te weten STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Maths). De vaardigheden die hierbij worden vereist, zijn onder meer gericht op samenwerking, creatief- en kritisch denken, probleem oplossen en communiceren. Samen noemen we deze gebieden en vaardigheden de 21e-eeuwse vaardigheden.

 

Dat is de maatschappij waar uw kinderen -onze leerlingen- straks deel van uit gaan maken, en daarom vinden wij het van groot belang om daar binnen onze SOLs actief en structureel mee bezig te zijn. We duiden dit programma binnen onze SOLs aan als SOLve|IT! SOLve|IT gaat uit van de principes van STEAM en de 21e-eeuwse vaardigheden. Tijdens SOLve|IT gaan kinderen aan de slag met uitdagende en gevarieerde werkvormen, die hen optimaal voorbereiden op de 21e eeuw. Te denken valt aan 3D printen, 3D scannen, robotica, programmeren, audiovisuele media, mindstorms en technisch lego . Speerpunten bij alle SOLve|IT activiteiten zijn het ontdekkend spelen, ontwikkelen en leren en samen tot oplossingen komen: vandaar dat de Engelse term ‘solve it’ (los het op) terugkomt in de naam. Tijdens SOLve|IT verrijken de kinderen zich niet alleen met nieuwe kennis en vaardigheden, maar worden zij vooral geïnspireerd om, in een contextrijke omgeving, nieuwe mogelijkheden te ontdekken en om daarmee om te durven leren gaan!

 

Thematisch

Het vak wereldoriëntatie (natuur, geschiedenis, aardrijkskunde) en de creatieve vakken (tekenen, handvaardigheid, muziek en drama) bieden we op SOL Villa Ambacht thematisch aan. Op deze manier werken we met de kinderen in een contextrijke omgeving die voor hen betekenisvol is. Hierdoor zullen de kinderen eigenaar worden van de leerstof. Bij thematisch werken gebruiken wij de methode Blink en zijn de principes van STEAM en de 21-eeuwse vaardigheden hierin verweven, denk hierbij aan verschillende SOL|ve IT werkvormen.

 

Zorg

Ons SOL ondersteuningsprofiel omschrijft het SOL, laat zien hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden en geeft aan welke middelen ons SOL hiervoor ter beschikking heeft. Het contact met de ouders hierover komt tevens aan bod.

 

Ons SOL voldoet in ruime mate aan de basisondersteuning.

 

Sterke punten en grenzen aan de ondersteuning

 • Aandacht voor ieder individueel kind, deze aandacht voor het individuele kind past binnen de missie en visie van de SOL Villa Ambacht;
 • Dalton kernwaarden;
 • Extra ondersteuning door het zien van de kinderen, aandacht voor speciale onderwijsbehoeften en leerstofdoelen middels o.m. ik-doelen en Snappet;
 • Aandacht voor speciale onderwijsbehoeften middels actieplannen, structuurplannen en ontwikkelperspectieven binnen de referentieniveaus;
 • Ondersteuning/ verbetering van leerkrachtgedrag d.m.v. zelfevaluaties en persoonlijke ontwikkelplannen;
 • Extra tijd voor intern begeleider en teamleiders;
 • Werken in units;
 • Betekenisvol leren binnen thematisch werken;
 • Extra onderwijsassistenten en leerkrachten met ambulante tijd ten bate van ondersteuning van de onderwijsbehoeften en leerstofdoelen;

 

Specialismen

 • Specialisme meer- en hoogbegaafdheid;
 • Ondersteuning op maat,
 • VVTO Engels met een native speaker vanaf peuterleeftijd;
 • Siem(onderwijs, spelen en leren voor 3-jarigen);
 • Speel-ontwikkel-leerplein, 7 tot 7 uur doorgaande lijn;
 • specialisme SOLve|IT, 21e -eeuwse vaardigheden;
 • specialisme praktijk middels Hands On;
 • NT2 specialisme;
 • Daltoncoördinator en daltonleerkrachten;
 • Cultuur coördinator (ICC’er);
 • ICT coördinator;
 • Sociaal veiligheidsplan; Grenzen aan de ondersteuning conform route van de 1 zorgroute; (S(B)O)

 

AftersCool

Tijdens AftersCool wordt de leerstof door de leerkrachten op een andere manier aangeboden dan in de klassen. De kinderen werken altijd samen en hebben 1 op 1 vakinhoudelijke hulp van de leerkrachten. Het doel van AftersCool is om kinderen extra te begeleiden op de vakgebieden van de basisschool en om de studievaardigheden van de kinderen te vergroten.

 

Elke periode staat er een ander vak centraal. Een periode is van vakantie tot vakantie, soms kiezen de leerkrachten ervoor om de periode tot de volgende vakantie te verlengen.

 

Workshops

SOL Villa Ambacht biedt jaarlijks tijdens verschillende periodes inspirerende workshops aan. Van dans tot tekenen en van SOLve|IT tot sportactiviteiten. Deze workshops vinden plaats op de woensdagmiddag. Hiervoor kunnen de kinderen van SOL Villa Ambacht zich inschrijven. Hieronder vindt u de meest recente promotieflyer van de workshops BSO en unit B t/m E.

 

Adres

unit A&B [0-6 jaar]

IJdenhove 236

3341 RL Hendrik-Ido-Ambacht

 

unit C|D|E [6-14 jaar]

Jan Wissenslaan 9

3341 GG Hendrik-Ido-Ambacht

 

Postbus 243

3340 AE Hendrik-Ido-Ambacht

Documenten

Hier vindt u downloadbare documenten, zoals de SOL gids, protocollen en tarieven, en links naar andere websites.

Documenten

 

Contact

  078-6814418

  infova@solambacht.nl